Dr. Yawar Hayat Khan

Dr. Aqdus Rashid

B.D.S(Pb), M.Sc(London)

Dentist

Islamabad Private Hospital

Islamabad Private Hospital 38-E Zahore Plaza Blue Area Islambad

Phone: 2272350, 0300-9556668